Undervisningsmiljøvurdering

Elevernes undervisningsmiljø undersøges og vurderes hvert 3. år. Sidst undersøgt sommeren 2016.

 

Undersøgelsen er foretaget i tæt dialog med eleverne. Skoleledelsen har været rundt i alle klasser og drøftet trivslen med eleverne. Diskussionerne er både foregået i plenum samt i mindre grupper. Generelt efterlades vi med et meget positivt indtryk. Eleverne er glade for at gå i skole, de har masser af gode kammerater og udtrykker også tilfredshed med deres lærere. Vi har valgt at lave undersøgelsen i dialog med eleverne frem for en spørgeskemaundersøgelse, da kvaliteten i undersøgelsen vægtes højere end kvantitet. Statistik er god til at sammenligne med andre skoler, men giver aldrig den kvalitet i undersøgelsen, som dialogen med de enkelte elever kan frembringe. Her har man mulighed for at lade eleverne uddybe deres svar og komme med konstruktive forslag til ændringer.

 

Trivselsundersøgelsen gav os flere forslag til forbedringer, som vi har drøftet og lavet handleplaner for:

 

1. Efter nybyggeriet hvor en gammel granskov blev fældet, mangler eleverne legeaktiviteter udendørs. Gerne hyggekroge, hvor der kan bygges huler og flere legeredskaber. En enkelt klasse som ligeledes med ønske om en asfalteret bane rundt i terrænet, hvor der kan løbes på løbehjul.

 

Bestyrelsen har iværksat en 3-årig plan for nyetablering af legepladsen. 1. etape er gennemført med Tarzanbane, vippe (opsættes foråret 17), stor sandkasse og store hængekøjer, som børnene kan hygge sig i. Der er ligeledes plantet ny skov og anlagt ekstra græsbaner til boldspil. Der er ibrugtaget anden skovareal, hvor børnene kan bygge huler, men ønsket om en asfalteret bane har ikke været muligt. Der er dog lagt flisegang rundt om det nye byggeri og der er indgået en aftale med kommunen om fri adgang til den asfalterede bane foran Midtmors Sport hele døgnet rundt. Etape to og tre af legepladsen iværksættes sommeren 17 og 18 (ansvar bestyrelsen)

 

2. Der er behov for bedre garderobeplads til indskolingen.

 

Hele indskolingen er flyttet til ”lærergangen” og der er opsat individuelle garderobebokse til alle eleverne. Forældre skal opfordres til at tømme garderoben helt til hver weekend pga. rengøringen. Orientering mailes til forældrene (Ansvar kontoret)

 

3. Der er ønske om en hyggekrog indendørs i nybyggeriet, hvor de ældste elever kan hygge sig i pauserne.

 

Emnet er drøftet med eleverne i 9. klasse, der skal udpege ansvarlige for renoveringen. De har udtrykt ønske om at male den ene væg i lokalet og opstille sofasæt med borde, hvor det også er muligt at arbejde (Ansvar 9.kl. og ledelsen)

 

4. Det drypper nogle gange ned i mellemgangen ved musik.

 

Taget over gangen, samt taget på ”lærergangen” er udskiftet sommeren 2016, og problemet er dermed løst

 

5. Ønske om at inddrage endnu mere IT i undervisningen – gør det spændende hvis gennemgang af stof kan vises på computeren i stedet for på tavlen.

 

Der er interaktive tavler i de tre nye klasselokaler, samt i børnehaveklassen og fysiklokalet. I december 2016 er der desuden installeret interaktive tavler i tre ekstra klasselokaler og ultimo 2017 påtænkes at installere tavlerne i de sidste 3 klasselokaler. I tilknytning til tavlerne er indkøbt 5 nye bærbare PC’er + 3 stationære, således at undervisningen kan foregå med mere inddragelse af IT (Ansvar bestyrelse og ledelse)

 

Vinteren 2018 er der desuden indkøbt et klassesæt af iPads til undervisningsbrug

 

6. Tættere sammenhold i klasserne og også mellem klasserne, så store og små elever alle kender og hjælper hinanden. Fællesskabet er vigtigst på friskolen.

 

Ønsket om et tættere fællesskab er noget af det væsentligste fra trivselsundersøgelsen. Fællesskabet er vigtigt på en Grundtvigkoldsk friskole, som vores. Derfor har vi i skoleåret 2016-17 iværksat to væsentlige forandringer, der skal være med til at styrke denne ånd. Først og fremmest har vi indført en ugentlig klassens time for alle klasserne, hvor fokus ligger på at styrke klassens fællesskab og drøfte personlige og sociale udfordringer, som børnene oplever. Vi er således gået imod strømningerne fra folkeskolen, hvor disse timer er blevet fjernet med skolereformen. Desuden har vi også med stor succes indført et nyt koncept med venskabsklasser og løbe/læsemakkere. Mindst én gang om ugen er store og små elever sammen – om sommeren løber de en morgentur sammen og om vinteren står den på læsning. De store læser historier for de små og de små læser også op for deres store læsemakkere. Desuden kommer de på besøg i hinandens klasser sammen med deres lærere. Der er ingen tvivl om, at de to tiltag virkelig har styrket sammenholdet mellem alle skolens elever. Det ser vi på boldbanerne, hvor store og små spiller med hinanden, men også til den daglige morgensang og når eleverne møder hinanden i fritiden og de store smiler og hilser på deres små venner. Sammenholdet og fællesskabet er noget, som vi til stadighed vil dyrke og styrke på friskolen – det kan være med faste arrangementer som juletræsfest, teaterforestillinger, fastelavnsfest, sommertivoli, men også gennem spontane påfund, som vores fælles strandtur i sommers og opbrudte emneuger. (Ansvar lærerværelset)